Onze

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden
Algemeen
Deze algemene voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van rijopleidingen, daarbij behorende acties van de rijschool en de CBR/BNOR-praktijkexamens. Zij zijn van toepassing op de in de les-overeenkomst vermelde rijschool, hierna aan te duiden als Autorijschool Ouled.
In de les-overeenkomst wordt nadere invulling gegeven aan hetgeen de ingeschreven leerling en Autorijschool Ouled overeenkomen. Hierin wordt door de leerling een keuze gemaakt voor een opleiding al dan niet in de vorm van een pakket of losse lessen.

ARTIKEL 1 Verplichtingen van Autorijschool Ouled
1.1
De leerling krijgt praktijkles van een instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).
De instructeur is in het bezit van een geldig ‘instructeur certificaat’.
1.2
De leerling krijgt periodiek en in ieder geval eens per zes lessen informatie over zijn/haar progressie en de voorgang in relatie tot de exameneisen.

1.3
Het rijexamen wordt door de rijschool binnen twee weken gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt.

1.4
De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin de rijlessen zijn gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.5
De tijdsduur van de te geven rijles, te weten 60 minuten, wordt volledig benut voor het geven van rijles.

1.6
Autorijschool Ouled heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jou aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

1.7
Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weer- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enig restitutie en/of schadevergoeding.

ARTIKEL 2 Verplichten van de leerling
2.1
Om lessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.2
De leerling zorgt ervoor om op tijd en op de afgesproken datum en plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 15 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft Autorijschool Ouled het recht om de les in rekening te brengen.

2.3
De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Dit kan tot 24 uur voor de rijles. Daarna heeft Autorijschool Ouled het recht om de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

2.4
De leerling dient bij een onderzoek naar de rijvaardigheid (theorie-examen, tussentijdse toets of andere deeltoets en rijexamen) een geldig legitimatiebewijs en indien vereist een geldig theoriecertificaat te overleggen.

2.5
De leerling versterkt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugs gebruik naar waarheid aan Autorijschool Ouled.

2.6
Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 vermeld staat, dan heeft Autorijschool Ouled het recht de lessen (les-overeenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enig restitutie van lesgelden.

2.7
bij schade ontstaan als van de in 2.5 genoemde situaties heeft Autorijschool Ouled het recht dit te verhalen op de leerling.

2.8
de leerling dient zodra er sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen, hiervan aan Autorijschool Ouled direct melding te maken. Indien de leerling nalaat dit te vermelden, kan Autorijschool Ouled NIET aansprakelijk worden gesteld en overgaan tot beëindiging van de les-overeenkomst.

ARTIKEL 3 Voorwaarden wijze van betaling
3.1
Betalingen van losse lessen zijn alleen contant mogelijk bij de instructeur en dienen voldaan te worden in het begin van iedere les.

3.2
Voor betalingen bij lespakketten dient de helft van het pakket uiterlijk een week voor aanvang van de eerste les voldaan te zijn. Het andere deel moet worden voldaan als de helft van het lespakket voltooid is. Met uitzondering van bedragen hoger dan €1300. Dit bedrag is ook mogelijk in drie termijnen en gelijke delen betaalt te worden. Het eerste deel dient uiterlijk een week voor aanvang van de eerste les voldaan te zijn. Het tweede deel moet voldaan worden als een deerde van het lespakket voltooid is. Het laatste gedeelte dient voldaan te worden als twee derde van het lespakket voltooid is.

3.3
Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt, zal Autorijschool Ouled een incassobureau inschakelen. De extra kosten zijn voor de leerling.

ARTIKEL 4 Rijexamen
4.1
Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden ongeacht wat de oorzaak is, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.

4.2
Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen.

ARTIKEL 5 Beëindigen van overeenkomsten
5.1
Autorijschool Ouled heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:
1. Autorijschool Ouled sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan Autorijschool Ouled (zie artikel 2.5).
2. Autorijschool Ouled sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

5.2
Is de overeenkomst aangegaan voor een lespakket dan kan de cursist deze alleen beëindigen, met het bewijs van een  medische verklaring, om zulke dringende redenen dat van hem redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze voort te zetten. Als er dan een bedrag vooruitbetaald is, dan zal Autorijschool Ouled het verschuldigde bedrag verrekenen met de afgenomen diensten. Van het restante bedrag wordt een tegoedbon voorgeschreven, met een termijn van 12 maanden.

5.3
Geld teruggaven geldt alleen binnen een termijn van 30 dagen vanaf de eerste factuurdatum en andere redenen zie 5.2

ARTIKEL 6 Aanvullende afspraken
6.1
Autorijschool Ouled kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan in een les-overeenkomst worden vastgelegd.

6.2
Echter deze algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

6.3
Een lespakket is maximaal 12 maanden geldig, en gaat in op de eerste factuur datum. 

ARTIKEL 7 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
7.1
Op deze overkomst is Nederlands recht van toepassing

7.2
Alle geschillen die ter zake van de onderhavige overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen partijen ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de rijschool.

Aangevinkt verklaart hierbij deze algemene voorwaarden te gelezen hebben en hiermee akkoord te gaan

Onze

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden
Algemeen
Deze algemene voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van rijopleidingen, daarbij behorende acties van de rijschool en de CBR/BNOR-praktijkexamens. Zij zijn van toepassing op de in de les-overeenkomst vermelde rijschool, hierna aan te duiden als Autorijschool Ouled.
In de les-overeenkomst wordt nadere invulling gegeven aan hetgeen de ingeschreven leerling en Autorijschool Ouled overeenkomen. Hierin wordt door de leerling een keuze gemaakt voor een opleiding al dan niet in de vorm van een pakket of losse lessen.

ARTIKEL 1 Verplichtingen van Autorijschool Ouled
1.1
De leerling krijgt praktijkles van een instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).
De instructeur is in het bezit van een geldig ‘instructeur certificaat’.
1.2
De leerling krijgt periodiek en in ieder geval eens per zes lessen informatie over zijn/haar progressie en de voorgang in relatie tot de exameneisen.

1.3
Het rijexamen wordt door de rijschool binnen twee weken gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt.

1.4
De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin de rijlessen zijn gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.5
De tijdsduur van de te geven rijles, te weten 60 minuten, wordt volledig benut voor het geven van rijles.

1.6
Autorijschool Ouled heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jou aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

1.7
Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weer- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enig restitutie en/of schadevergoeding.

ARTIKEL 2 Verplichten van de leerling
2.1
Om lessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.2
De leerling zorgt ervoor om op tijd en op de afgesproken datum en plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 15 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft Autorijschool Ouled het recht om de les in rekening te brengen.

2.3
De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Dit kan tot 24 uur voor de rijles. Daarna heeft Autorijschool Ouled het recht om de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

2.4
De leerling dient bij een onderzoek naar de rijvaardigheid (theorie-examen, tussentijdse toets of andere deeltoets en rijexamen) een geldig legitimatiebewijs en indien vereist een geldig theoriecertificaat te overleggen.

2.5
De leerling versterkt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugs gebruik naar waarheid aan Autorijschool Ouled.

2.6
Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 vermeld staat, dan heeft Autorijschool Ouled het recht de lessen (les-overeenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enig restitutie van lesgelden.

2.7
bij schade ontstaan als van de in 2.5 genoemde situaties heeft Autorijschool Ouled het recht dit te verhalen op de leerling.

2.8
de leerling dient zodra er sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen, hiervan aan Autorijschool Ouled direct melding te maken. Indien de leerling nalaat dit te vermelden, kan Autorijschool Ouled NIET aansprakelijk worden gesteld en overgaan tot beëindiging van de les-overeenkomst.

ARTIKEL 3 Voorwaarden wijze van betaling
3.1
Betalingen van losse lessen zijn alleen contant mogelijk bij de instructeur en dienen voldaan te worden in het begin van iedere les.

3.2
Voor betalingen bij lespakketten dient de helft van het pakket uiterlijk een week voor aanvang van de eerste les voldaan te zijn. Het andere deel moet worden voldaan als de helft van het lespakket voltooid is. Met uitzondering van bedragen hoger dan €1300. Dit bedrag is ook mogelijk in drie termijnen en gelijke delen betaalt te worden. Het eerste deel dient uiterlijk een week voor aanvang van de eerste les voldaan te zijn. Het tweede deel moet voldaan worden als een deerde van het lespakket voltooid is. Het laatste gedeelte dient voldaan te worden als twee derde van het lespakket voltooid is.

3.3
Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt, zal Autorijschool Ouled een incassobureau inschakelen. De extra kosten zijn voor de leerling.

ARTIKEL 4 Rijexamen
4.1
Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden ongeacht wat de oorzaak is, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.

4.2
Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen.

ARTIKEL 5 Beëindigen van overeenkomsten
5.1
Autorijschool Ouled heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:
1. Autorijschool Ouled sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan Autorijschool Ouled (zie artikel 2.5).
2. Autorijschool Ouled sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

5.2
Is de overeenkomst aangegaan voor een lespakket dan kan de cursist deze alleen beëindigen, met het bewijs van een  medische verklaring, om zulke dringende redenen dat van hem redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze voort te zetten. Als er dan een bedrag vooruitbetaald is, dan zal Autorijschool Ouled het verschuldigde bedrag verrekenen met de afgenomen diensten. Van het restante bedrag wordt een tegoedbon voorgeschreven, met een termijn van 12 maanden.

5.3
Geld teruggaven geldt alleen binnen een termijn van 30 dagen vanaf de eerste factuurdatum en andere redenen zie 5.2

ARTIKEL 6 Aanvullende afspraken
6.1
Autorijschool Ouled kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan in een les-overeenkomst worden vastgelegd.

6.2
Echter deze algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

6.3
Een lespakket is maximaal 12 maanden geldig, en gaat in op de eerste factuur datum. 

ARTIKEL 7 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
7.1
Op deze overkomst is Nederlands recht van toepassing

7.2
Alle geschillen die ter zake van de onderhavige overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen partijen ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de rijschool.

Aangevinkt verklaart hierbij deze algemene voorwaarden te gelezen hebben en hiermee akkoord te gaan

Openingstijden

Ma t/m Vr         
Zaterdag      
Zondag          

08:00 – 21:00
08:00 – 21:00
Gesloten

Contact

0527 610256
06 22465850
info@ouled.nl
Industrieweg 18
8304 AD, Emmeloord
Kvk 32155129

Openingstijden

Ma t/m Vr         
Zaterdag      
Zondag          

08:00 – 21:00
08:00 – 21:00
Gesloten

Contact

0527 610256
06 22465850
info@ouled.nl
Industrieweg 18
8304 AD, Emmeloord
Kvk 32155129

© Copyright Autorijschool Ouled | Privacy Policy